Logo Marecollege

Bestuur

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

Onze school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland.

De stichting kent een bovenschoolse bestuurder, de heer mr J.H.B. (Artho Jansen). Hij fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor het Marecollege in Leiden (voortgezet onderwijs), De Vrije School Den Haag (primair en voortgezet onderwijs) en het Rudolf Steiner College in Rotterdam (voortgezet onderwijs).
Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300.

De rector, Sander Roodink, is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het schoolbeleid en daarmee voor de uitvoering van de dagelijkse leiding van de school.

Invulling code goed bestuur VO Raad 2015

In 2015 heeft de VO Raad een nieuwe code goed onderwijsbestuur opgesteld. Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven deze code. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:

  • de statuten van de stichting (Afschrift van akte houdende fusie Stichting vsdh en Stichting ZWN)(hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur);
Statuten van de stichting


  • het regelement Bestuurder RvT en Schoolleider 12 februari 2018. (Dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd);
Regelement van RvT


  • de Integriteitscode ZWN (hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangverstrengeling);
Integriteitscode


  • de Klachtenregeling ZWN (in deze regeling is beschreven welke formele stappen een ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school)
Klachtenregeling


  • Klokkenluiderregeling ZWN (hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen); Jaarstukken St. Vrijescholen Zuidwest Nederland 2017 
Klokkenluiderregeling


Toelichting klokkenluiderregeling
Raad van toezicht

De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder en de directie.

Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen: 
- Wouter van Ewijk (voorzitter)
- Marten de Bruine
- Hielke Visser
- Stephan Valk
- Madeleine Vreeburg
- Ted van Schie

Schoolplan 2023-2027


Bestuurlijk jaarverslag 2022