• Wat is vrijeschoolonderwijs?

  Het Marecollege is een vrijeschool, maar wat is dat eigenlijk? Vrijeschoolonderwijs bestaat al sinds 1919 en baseert zich op de ideeën van de grondlegger Rudolf Steiner. Vrijeschoolonderwijs richt zich op een brede persoonlijke ontwikkeling, waarbij ieders eigenheid gewaardeerd wordt. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de specifieke ontwikkelingsbehoeften van een bepaalde leeftijd en er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van onderwijs gericht op denken, voelen en willen.

  Uitgangspunten:

  Worden wie je bent
  Op de vrijeschool hechten wij belang aan persoonlijkheidsvorming in evenwicht met de gemeenschap. Individuele groei vindt daarom vaak plaats in groepsactiviteiten,  zowel in de klas (bijv. tijdens periodeonderwijs) als buiten de klas (bijv. tijdens jaarfeesten). We gaan uit van brede persoonlijke ontwikkeling, die verder gaat dan het aanleren van cognitieve vaardigheden en kennis, maar die ook gaat over het ontwikkelen van sociale vaardigheden, moraliteit, verantwoordelijkheid, inventiviteit, originaliteit, creativiteit, etc. Het allerbelangrijkste is uiteindelijk het vermogen tot zelfontwikkeling, het vermogen om zelf betekenis en richting te geven aan het leven. Voor dit ontwikkelingsproces is zowel een open blik naar de buitenwereld nodig, als een reflecterende blik naar binnen.

  Onderwijs voor hoofd, hart en handen
  Voor vrijeschoolleraren betekent kunstzinnigheid dat ze leermiddelen en lesinhouden ontwerpen in wisselwerking met leerprocessen en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Naast de actuele vakinhoud zien leraren hun lessen ook als middel om leerlingen op te voeden. Brede persoonsontwikkeling gaat op die manier samen met een veelzijdige onderwijsaanpak, waarbij een goede balans tussen onderwijs gericht op doen, voelen en denken centraal staat. Deze kunstzinnigheid en veelzijdigheid is terug te zien in alle vakken, ook de vakken die gericht zijn op natuur en techniek of economie. 

  Zowel ambachtelijke als creatieve vaardigheden komen aan bod  in opdrachten en in vele bijzondere vakken en projecten, zoals euritmie, bouwkunde, Parcivalperiode, stages, koorzang en eindpresentaties. 

  In contact met de wereld
  Op het Marecollege geven we op onze manier invulling aan vrijeschoolonderwijs. Wij gaan niet eenzijdig uit van vrijeschool idealen, maar ook van actuele overheidsnormen en bredere onderwijstrends. We streven voortdurend naar goede (examen)resultaten en hoge kwaliteit van het onderwijs.
  Wij staan niet los van de wereld, maar verhouden ons daartoe op onze eigen wijze. Ons onderwijs is zodoende niet statisch, maar juist dynamisch, adaptief en eigentijds.

  Onze Missie
  Wij willen samen met de ouders onze leerlingen leren zelf richting en betekenis te geven aan hun leven, zodat ze uit kunnen groeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de snel veranderende maatschappij.
  Wij willen een voorbeeld zijn voor  leerlingen door het beste in ons te laten zien en hen zo uit te dagen en te inspireren.
  Wij willen dat onze leerlingen zich gewild en gezien voelen en hen leren op zichzelf te vertrouwen in een beschermde omgeving.