• Schoolregels

   

  Op het Marecollege werken we met respectregels en schoolregels. De respectregels zijn hier te vinden. 

  Schoolregels
  Hier vind je informatie met betrekking tot ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en schoolregels. De meeste zaken zijn bij de leerlingen bekend.

  Ziekteverzuim
  Je ouders zijn verantwoordelijk voor het afmelden als je ziek bent. Als je ouders je niet afmelden, dan geeft school de verzuimde uren door aan Bureau Leerplicht. De verantwoordelijkheid van het tijdig afmelden voor geoorloofd verzuim ligt dus bij je ouders.

  Je mag pas ziek naar huis gaan als je ouders daar telefonisch toestemming voor geven. Mochten je ouders niet bereikbaar zijn, dan beoordeelt een medewerker van Leerlingzaken of je ziek naar huis mag gaan. Uiteraard krijg je bij duidelijke ziekteverschijnselen direct toestemming om naar huis te gaan.

  Leerlingzaken zal bij langdurig ziekteverzuim of bij herhaaldelijk ziekteverzuim contact opnemen met je ouders en hen eventueel in contact brengen met onze GGD-arts. Vervolgens kan, indien nodig, een aangepast lesrooster worden opgesteld.  

  Heb je een afspraak bij de dokter, tandarts, therapeut of orthodontist, dan meldt een van je ouders je van tevoren telefonisch of schriftelijk af.

  Vrijheid binnen grenzen
  Het Marecollege wil een veilig en rustig leerklimaat creëren waarbij docenten en leerlingen respectvol met elkaar omgaan en leerlingen zich volop kunnen ontplooien. Leerlingen ontwikkelen zich pas in vrijheid wanneer zij dit doen binnen grenzen.
  Ter voorkoming van leerplichtmeldingen en een onveilig en rommelig leerklimaat, hanteert het Marecollege de volgende procedure met betrekking tot ongeoorloofd verzuim en het niet naleven van schoolregels en afspraken:

  Als Leerlingzaken constateert dat een leerling spijbelt, dan zullen de ouder(s)/verzorger(s) een schriftelijke waarschuwing ontvangen.
  Als Leerlingzaken constateert dat een leerling een tweede maal spijbelt, dan zullen de ouder(s)/verzorger(s) een tweede schriftelijke waarschuwing ontvangen.
  Als Leerlingzaken constateert dat een leerling een derde maal spijbelt, dan zal de betreffende leerling intern geschorst worden in de vorm van een lesverwijderingsdag. De leerling maakt dan van 08.40 tot 16.25 opdrachten op school. Belangrijk: Bovenstaande procedure is ook van toepassing op het (herhaaldelijk) niet compenseren van te laat komen en het niet compenseren van lesverwijderingen (respectievelijk 08.15 melden, 08.00 uur melden en strafwerk schrijven).

  Het niet opvolgen van instructies van docenten (b.v. weigeren het lokaal te verlaten bij een lesverwijdering, mobieltje niet inleveren) kan eventueel leiden tot een directe schorsing.

  Te laat komen
  Als je ongeldig te laat komt, dien je je automatisch de volgende dag om 08.15 uur te melden (vrijdag te laat = dinsdag 08.15 melden). Doe je dat niet, dan dien je je een eerstvolgende dag om 08.00 uur te melden.

  Wat te doen bij lesvrij? Als je de eerste lesuren geen onderwijs hoeft te volgen dan meld je je 45 minuten eerder op school per te laat gekomen of gespijbeld uur. Bij kwart over acht melden geldt: 25 minuten eerder melden.

  Let op: Verslapen wordt door Bureau Leerplicht voortaan beschouwd als ongeldig verzuim. Dit registreert school in Magister onder S van spijbelen.

  3-6-9-12 regeling
  Ouders krijgen van school een brief waarmee zij geïnformeerd worden over te laat komen vanaf 3 maal, 6 maal, 9 maal en 12 maal. Bij 9 maal te laat komen zal Leerlingzaken een gesprek met de leerling aangaan. Daarnaast worden wij bij 9 maal te laat komen verzocht de leerplichtambtenaar in te lichten. Bij 12 maal zijn wij verplicht een melding te doen bij Bureau Leerplicht, eventueel gevolgd door een melding bij Bureau Halt. Bureau Halt kan de leerling verplichten een taak uit te voeren.

  Gedrag en strafwerk
  Het Marecollege past strafwerk toe op basis van vier zaken die zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek van orthopedagoog  Astrid Boon. In haar boek “Wie de leerling Liefheeft” betoogt mevrouw Boon onder meer dat strafwerk nut heeft omdat daarmee een consequentie is verbonden aan gedrag, dat strafwerk dient om de relatie tussen docent en leerling te herstellen en dat strafwerk dient om leerlingen te laten reflecteren op het eigen gedrag en om het gedrag te veranderen. Onder deze link vindt u de opzet van ons strafwerk.
  Als een leerling herhaaldelijk uit lessen wordt gestuurd, zal Leerlingzaken een gesprek aangaan met de betreffende leerling. Als de leerling afspraken met Leerlingzaken en/of docenten niet nakomt, zullen wij contact opnemen met de ouders. Eventueel nodigt een coördinator Leerlingzaken de ouders uit voor een gesprek.

  Het weigeren om aanwijzingen van leerkrachten op te volgen (bijvoorbeeld telefoon niet inleveren of de klas niet willen verlaten) kan leiden tot een directe schorsing. Ook het uitschelden van leerkrachten of het bedreigen van leerkrachten en medeleerlingen kan leiden tot een officiële schorsing. Ouders worden hier direct telefonisch van op de hoogte gesteld en worden uitgenodigd voor een gesprek met de rector.

  Gebruik van mobieltjes, MP3 en andere apparatuur
  Mobieltjes e.d. zijn uitsluitend toegestaan in de kantine en de gangen. Bellen mag buiten het schoolgebouw, dus niet in school. Apparatuur kan worden ingenomen door docenten en medewerkers als je die gebruikt in lokalen of andere plekken waar dat niet is toegestaan. Je meldt je in dat geval bij Leerlingzaken of een medewerker van het stiltelokaal om 45 minuten een klus te doen.

  Het is niet toegestaan om leerkrachten en medeleerlingen te filmen of te fotograferen.

  Het valt ons op dat veel ouders leerlingen bellen of berichten sturen tijdens lestijden. Uiteraard mogen leerlingen hun mobiel niet gebruiken tijdens deze uren. Ouders kunnen jou in het geval van een calamiteit altijd bereiken via de receptie: 071 5227333.

  Kleding
  Je dient in gepaste kleding op school te zijn. Draag je ongepaste kleding dan word je daar op aangesproken of naar huis gestuurd.

  Leermidelen
  Wanneer je herhaaldelijk je huiswerk of de leermiddelen (boeken, gymkleren, e.d.) niet in orde hebt, word je daar door Leerlingzaken op aangesproken. In eerste instantie verbinden wij geen consequenties aan het niet in orde hebben van leermiddelen. Bij herhaaldelijk geen huiswerk maken voor een bepaald vak zullen wij wel maatregelen treffen en je ouders op de hoogte stellen.

  Ouders kunnen via hun Magistercode precies nagaan om welke vakken het gaat.

  Niet al het lesmateriaal wordt altijd tijdig aangeleverd door onze boekenleverancier. In dit geval moet je kopieën maken. Het in orde hebben van je lesmateriaal is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van jou en je ouders.

  School en omgeving
  Onze school staat midden in een woonwijk en daar houden wij rekening mee. Je dient je netjes te gedragen tegenover de bewoners en ondernemers in de buurt. Dat betekent dat je je fiets in de stalling bij school neerzet (voor brommers etc. hebben we een speciale plek) en niet daarbuiten. Ook dien je de buurt netjes te houden en afval in een afvalbak te gooien.

  Roken
  Het Marecollege is een rookvrije school. Dat betekent dat leerlingen niet mogen roken op het schoolterrein. Om te voorkomen dat leerlingen de wijk in gaan om te roken, mogen zij roken op de daarvoor aangewezen rookplek buiten het schoolterrein.

  Ongeoorloofde bezittingen
  Het is uiteraard verboden om onder invloed van alcohol en/of (soft)drugs op school te zijn of dergelijke middelen bij je te hebben. Ook energydrankjes mogen niet genuttigd worden op het schoolterrein. Wapens en andere gevaarlijke objecten als laserpen, steekobjecten of vuurwerk zijn verboden bezit en worden ingenomen.
  Bij het bezit van ongeoorloofde zaken kan je per direct officieel geschorst worden.

  Bezwaar
  Je hebt altijd het recht om in beroep te gaan, maar wel volgens bepaalde regels. Wanneer je het niet eens bent met bijvoorbeeld een lesverwijdering of het inleveren van je mobiel, heb je altijd de mogelijkheid dat na de les te bespreken met de betreffende docent. Als jullie het niet eens worden, kan je dat bespreken met een van de leden van Leerlingzaken. Eventueel maakt een medewerker van Leerlingzaken een afspraak met jou en de docent.

  Niet alle schoolregels, procedures et cetera  zijn opgenomen in dit overzicht. Daarbij heeft de school het recht om in bepaalde gevallen regels naar eigen inzicht toe te passen of hier van af te wijken.
  Bij vragen kunt u zich telefonisch of schriftelijk wenden tot een van de medewerkers van leerlingzaken: de heer Jip de Jong of de heer Vincent van der Hoeven.

  Leerlingenregelement
  Op het Marecollege wordt een leerlingenregelement gehanteerd. Deze is hier te lezen.