• Ouderbijdrage 

  De ouderbijdrage voor uw kind bij ons op school bestaat uit twee onderdelen: de vrijwillige algemene ouderbijdrage voor het vrijeschoolkarakter van ons onderwijs en de schoolkosten voor de bij de lessen horende activiteiten (zoals excursies, schoolreizen e.d.). De wet schrijft helder voor, welke kosten bij ouders in rekening mogen worden gebracht. De hoogte daarvan is afhankelijk van het leerjaar. Het beleid van de school is om leerlingen niet uit te sluiten van activiteiten, met uitzondering van de kunstreis.
  Scholen kunnen aan ouders, naast de schoolkosten, een vrijwillige ouderbijdrage vragen en dat doen wij ook. Het Marecollege biedt al haar leerlingen een veel bredere ontwikkeling aan dan uitsluitend een cognitieve.
  We hechten grote waarde aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en vinden het belangrijk dat wanneer ze de school met een diploma verlaten weten wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze zich tot andere mensen verhouden. Daarvoor bieden we op school vanuit een samenhangend geheel veel extra’s die niet door de overheid bekostigd worden. De volgende werkwijze ligt hieraan ten grondslag:

  -    Klassen blijven zo lang mogelijk bij elkaar. Er is een vaste mentor die intensief contact heeft met de
       leerlingen.
  -    Lesstof = ontwikkelingsstof (thema’s vanuit het leerplan sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling).
  -    Evenwicht tussen hoofd, hart, handen (cognitieve vakken worden afgewisseld met kunstzinnige vakken,
       praktische vakken en bewegingsvakken)

  De kunst- en ambachtsvakken vormen een rode draad in ons onderwijs. Zij vormen een wezenlijk element in het ontdekken van de eigen vermogens en beperkingen. Deze uren betekenen voor de school kosten aan leerkrachten en middelen die niet door de overheid vergoed worden, omdat in deze lessen de klassen worden verdeeld over meerdere leerkrachten. De lesgroepen zijn daardoor dan kleiner. Lessen en activiteiten als koor, toneel, muziek, euritmie, beeldende kunst en de daarbij horende ondersteuning en materialen worden grotendeels bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Hetzelfde geldt voor de algemeen vormende periodelessen in de hogere klassen, die door alle leerlingen worden gevolgd, ongeacht vakkenpakket. 

  In het schooljaar 2015-2016 zijn de netto bijdragen van ong. 170.000 euro o.a. besteed aan:

  - Ambachtsvakken en beeldende kunsten  
     extra lessen in kleine groepen 95.000
  - Podiumkunsten  
     toneel/euritmie in kleine groepen, pianobegeleiding 25.000
  - Bijdrage vereniging van vrijescholen 10.000
  - Jaarfeesten en activiteiten 15.000
  - Koken met leerlingen 15.000
  - Gebouw  
     extra ruimten en voorzieningen 10.000
     

  Wij verzoeken aan onze ouders om een bedrag vrijwillig bij te dragen aan de school. Om het vrijeschoolonderwijs op deze wijze aan te kunnen bieden is deze ouderbijdrage van wezenlijk belang. De schoolleiding legt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen. 

  Overeenkomst 
  Ouders die besluiten een bijdrage te betalen, ondertekenen een overeenkomst met de school. Dit moet elk schooljaar opnieuw gebeuren. In de overeenkomst staat hoe hoog de vrijwillige ouderbijdrage is. Als ouders de overeenkomst ondertekenen, verplichten zij zich om dat schooljaar dat bedrag te betalen. Eventueel kan een bedrag in maandelijkse termijnen worden voldaan, en als de financiële draagkracht niet toereikend is, verzoeken wij u een bijdrage te voldoen die wel in uw vermogen past. Daartegenover staat dat wij vragen om meer bij te dragen indien uw financiële draagkracht meer dan toereikend is om op die manier solidair te zijn aan hen met minder draagkracht. In ieder geval is uw kind altijd welkom, ongeacht de hoogte van uw bijdrage.