actueel

Stroom, de schoolkrant van het Marecollege

dit wil ik weten

actueel

actueel

Aanmelden schooljaar 2022-2023

dit wil ik weten

Webshop

Bezoek onze webshop!

actueel

Loop virtueel rond door ons gebouw

dit wil ik weten

actueel

Organisatie

Het Marecollege is opgericht in 1982 en heeft ca 600 leerlingen en ca 90 medewerkers. Samen met de Vrije School Den Haag en het Rudolf Steiner College in Rotterdam zijn we onderdeel van de Stichting Vrijescholen Zuid-West Nederland. De Raad van Toezicht van de Stichting bewaakt vanuit diverse expertisegebieden de kwaliteit van het onderwijs.

Schoolleiding

Rector: Sander Roodink
Conrector: Carolina van Dongen
Teamleider middenbouw: Sylvia Spit
Teamleider bovenbouw havo/vwo: Ineke Padding
Teamleider bovenbouw vmbo: Reinout van Leeuwen

Bestuur en raad van toezicht

Bestuur

Onze school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland. De stichting kent een bovenschoolse bestuurder, de heer mr J.H.B. (Artho Jansen). Hij fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag (primair en voortgezet onderwijs), het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam (beide voortgezet onderwijs).

Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300.
De rector is verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van het schoolbeleid en daarmee voor de uitvoering van de dagelijkse leiding van de school.

Raad van toezicht

De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder. Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, fusie met andere scholen en beleidsplannen) moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd. De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

W. (Wouter) van Ewijk (voorzitter)
M. (Marten) de Bruine
K.C. (Karin) Jansen
M. (Madeleine) Vreeburg
T.WC. (Ted) van Schie

Invulling code goed bestuur VO Raad 2015
In 2015 heeft de VO Raad een nieuwe code goed onderwijsbestuur opgesteld. Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven deze code. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:
  • de statuten van de stichting (Afschrift van akte houdende fusie Stichting vsdh en Stichting ZWN)
    (hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur);
  • het Reglement bestuurder, rvt, en schooleider, 12 februari 2018 (dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd)
  • de Integriteitscode ZWN (hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangenverstrengelingen);
  • de Klachtenregeling ZWN (in deze regeling is beschreven welke formele stappen een ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school)
  • Klokkenluidersregeling ZWN (hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen).
  • Toelichting klokkenluidersregeling ZWN

Medezeggenschapsraad

Het is van belang dat de diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) op het Marecollege over bepaalde zaken kunnen adviseren of meebeslissen. De medezeggenschap is onderverdeeld in twee stukken. Het Marecollege heeft een eigen vestigings Medezeggenschapsraad (vMR). Daarnaast is er voor zaken van overkoepelend belang de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR), waarin naast het Marecollege ook de twee scholen van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland in Rotterdam en Den Haag zijn vertegenwoordigd.

De medezeggenschap op scholen is geregeld volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vMR is bevoegd om alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken aan het bestuur. In een aantal specifieke zaken moet de rector instemming vragen of advies hebben ingewonnen van de vMR voordat een besluit van kracht kan worden. ‘Instemming’ is vereist bij o.a. wijzigingen in de grondslag en de doelstellingen van de school en in het formatieplan, wijzigingen in het beleid van de school met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel, wijziging in de vrijwillige ouderbijdrage, of andere ingrijpende wijzigingen. ‘Advies’ is vereist bij o.a. wijziging van het leerplan, vaststelling van het lesrooster, vaststelling van financieel beleid, wel of niet meedoen aan projecten/experimenten, wijziging van de schoolorganisatie, wijziging taakverdeling binnen de schoolleiding, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, regeling van de vakantie.

De vMR bestaat uit 8 leden: 2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden, waarvan 1 personeelslid namens het onderwijsondersteunend personeel wordt gekozen.

Leden worden voor 3 jaar gekozen, met uitzondering van de leerlingen; die nemen voor 2 jaar zitting. Zodra er een vacature ontstaat kan er een verkiezing worden uitgeschreven. In ieder geval wordt een vacature in de oudergeleding gemeld in de nieuwsbrief van het Marecollege.

De vMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in Leiden. De vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor leerlingen, ouders/verzorgers van leerlingen en personeel van school. De gemeenschappelijke MR vergadert ongeveer drie keer per jaar op een van de drie schoollocaties.

De vMR-leden vertegenwoordigen allemaal een achterban. Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt van de vMR is, of vindt u dat een onderwerp in de vMR aan de orde zou moeten komen, dan kunt u contact opnemen via de secretaris (vmr@marecollege.nl)
De ouders zijn ook apart te benaderen via onderstaande e-mailadressen.

Voor 2021 / 2022 hebben zitting in de vMR:
Leerlingen: Britt van der Geest (10b) en Maeve Hermers (10a)
Ouders: Mariëtte van den Berg-van Wijlen (secretaris vMR): (mariette@vanwijlen.nl) en Gaby Agsteribbe (vmr@marecollege.nl)
Onderwijs ondersteunend personeel: Marco David
Docenten: Annette Vonk (docent middenbouw), Albert de Bruïne (docent lichamelijke opvoeding) en Antonio Chaves (docent euritmie, voorzitter vMR)

De vergaderdata van de vMR schooljaar 2021-2022 van 18.30-20.00 uur

14 april
2 juni
30 juni
--
Documenten
Wilt u de notulen van de vMR vergadering lezen, kunt u een e-mail naar vmr@marecollege.nl sturen met het verzoek om toezending.

Eén a twee weken voor elke vMR vergadering zal de agenda op de site geplaatst worden, zodat u op de hoogte bent van de te bespreken onderwerpen.
Agenda vmr 14 april 2022

Jaarverslag MR Leiden 2020-2021
Jaarverslag vMR Leiden 2020-2021
Mr statuut
Medezeggenschapregelement ZWN
vMR regelement
Huishoudelijk regelement vMR van ZWN

Leerlingenreglement

Vertrouwensgroep

Voor leerlingen, ouder(s), verzorger(s) of docenten, is er op het Marecollege een vertrouwensgroep. Deze groep bestaat uit Ligia Oliveira, Annette Vonk, Joost Zecha en Larissa van der Hoeven. Ook zijn er vertrouwensleerlingen, zodat je altijd een aanspreekpunt hebt. De vertrouwensgroep dient o.a. als ondersteuning, kan doorverwijzen (bij zwaardere problematiek) en heeft daarnaast een signaalfunctie.  Mocht je behoefte hebben aan een gesprek, advies of heb je iets anders waar je ondersteuning bij nodig hebt,  dan zijn wij er om je op weg te helpen. Wil je meer informatie, lees het document vertrouwensgroep.

Veiligheidsplan

Het Marecollege heeft een veiligheidsplan waarin alle procedures, voorschriften, afspraken en instructies m.b.t. de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers opgenomen zijn.