• Onderwijsaanbod

  Vwo havo en vmbo-tl
  Het Marecollege biedt voortgezet onderwijs voor leerlingen met een basisschool-advies voor vwo, havo of vmbo-tl. Alle profielen van het vwo, het havo en het vmbo bieden we aan. Ons uitgangspunt is verder het leerplan van de vrijescholen, zoals dit  door vrijescholen in Nederland en ook in veel andere landen, wordt aangeboden. Dit houdt in dat de lesstof zoveel mogelijk op de ontwikkelingsfase van de leerlingen is afgestemd. Daarnaast wordt ook na de keuze voor een profiel in onder andere het periode-onderwijs de brede ontwikkeling van de leerlingen gestimuleerd.
  Bij het Marecollege is de aanduiding van de klassen gelijk aan die van veel andere vrije middelbare scholen: 7e klas is het 1e leerjaar en de 12e klas is het 6e leerjaar. Basisschool en middelbare school vormen samen één ontwikkelingsweg, vandaar dat de nummering van de klassen traditioneel al bij de  basisschool begint.

  Middenbouw
  Vanuit de opbouw van het leerplan worden de eerste twee leerjaren, klas 7 en 8 van het voortgezet onderwijs ‘de middenbouw’ genoemd. Deze  twee leerjaren nemen een middenpositie in tussen de basisschool en de bovenbouw. Met deze typering wordt aangegeven dat de school werkt aan een zo goed mogelijke overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs. De leerlingen krijgen de tijd en worden goed begeleid op hun weg naar de bovenbouw. Elke middenbouwklas heeft een mentor die veel lessen in de eigen klas verzorgt.  De klassenmentor leert de kinderen in vele vakken en situaties goed kennen. Het lerarenteam van de middenbouw-klassen werkt intensief samen om de leerlingen goed te begeleiden.

  Vwo
  Leerlingen die in klas 9 zijn ingedeeld in de leerweg vwo, volgen alle vak-lessen met hun eigen klas. Vanaf klas 10 (4 vwo) worden de vak-lessen gevolgd in de gekozen profielgroep. In alle gekozen vakken wordt het landelijke Centraal Eindexamen (CE) afgelegd. Schoolexamens vinden plaats in het 4e, 5e en 6e leerjaar. 
  Op het Marecollege wordt ook examen gedaan in een kunstvak, waarbij de leerling een keuze maakt tussen “beeldend”, “muziek” en “dans”. De periodelessen en een aantal verplichte vakken blijven klassikaal. De klas krijgt een mentor die de leerlingen tot en met het eindexamen begeleidt. Na het behalen van het vwo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het WO.

  Havo 
  Leerlingen die in klas 9 zijn ingedeeld in de leerweg havo, volgen alle vak-lessen met hun eigen klas. Vanaf klas 10 (4 havo) worden de vak-lessen gevolgd in de gekozen profielgroep. In alle gekozen vakken wordt het landelijke Centraal Eindexamen (CE) afgelegd. Schoolexamens vinden plaats in het 11e en 12e leerjaar (4 en 5 havo). Op het Marecollege leg je ook examen af in een kunstvak, waarin de leerling een keuze maakt tussen “beeldend”, “muziek” en “dans”. De periodelessen en een aantal verplichte vakken blijven klassikaal. De klas krijgt één of twee mentoren die de leerlingen tot en met het eindexamen begeleiden. Na het behalen van het havo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo of naar het vwo op het Marecollege. Ook kan een vwo-diploma behaald worden aan het Vavo, volwassenenonderwijs aan een Roc. Leerlingen die van het vmbo-tl overstappen naar het havo, volgen in de 11e en 12e klas het programma van 4 en 5 havo.

  Vmbo-tl
  Leerlingen hebben in klas 9 (3 vmbo) nog een breed vakkenpakket. Aan het einde van klas 9 wordt vervolgens een definitief vakkenpakket gekozen voor klas 10, het examenjaar. De schoolexamens zijn verspreid over klas 9 en klas 10, de Centrale Examens vinden plaats in mei van het examenjaar. Elke leerling heeft een kunstvak als examenvak, waarbij gekozen kan worden uit tekenen, textiele werkvormen, handvaardigheid en audiovisuele vormgeving. De klas krijgt één of twee mentoren die de leerlingen tot en met het eindexamen begeleiden. 
  Na het eindexamen kiezen veel leerlingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en ook een doorstroom naar havo behoort tot de mogelijkheden mits het gemiddelde eindcijfer van de examenvakken een 6,8 of hoger is. Leerlingen volgen aansluitend leerjaar 11 (havo 4) en 12 (havo 5) op weg naar hun eindexamen.
  Om tot een goede vervolgkeuze te komen na het behalen van het vmbo-tl diploma, wordt er vanaf klas 8 veel aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Zo is er in klas 9 en 10  (vmbo 3 en 4) een beroepenstage van een week, zijn er periodelessen LOB en worden alle activiteiten verzameld in een persoonlijk (digitaal) loopbaandossier.