• Ondersteuningsaanbod

  Het Marecollege biedt voor elke leerling de zogenaamde basisondersteuning, ook wel leerlingenzorg genoemd. Dit houdt in dat elke klas een mentor heeft, dat er vertrouwenspersonen zijn, leerlingbegeleiders en decanen.

  Naast de basisondersteuning  biedt de school extra ondersteuning aan voor leerlingen die iets meer begeleiding nodig hebben om goed te kunnen presteren. Deze vormen van ondersteuning staan beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel dat u ook op onze website kunt vinden. Hierin worden alle specifieke vormen van begeleiding genoemd en wordt ook uitgelegd welke mogelijkheden er zijn als het Marecollege niet de benodigde ondersteuning kan bieden.

  Het Marecollege biedt ondersteuning aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie en faalangst.

  Het Marecollege is, net als elke andere school voor voortgezet onderwijs, lid van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Leiden, dat er voor zorgt dat er voor elke leerling in de regio een passende onderwijsplaats is.

  Het Marecollege heeft een zorgcoördinator die (indien nodig) in overleg met ouders, leerling en mentor, zorgt voor de inzet van extra ondersteuning. De zorgcoördinator is ook contactpersoon voor externe instanties als Centrum Jeugd en Gezin, GGD, gemeente, leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en schoolarts.

  De mentor
  Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is altijd de mentor. Bij de start van het schooljaar wordt aan leerlingen en ouders uitgelegd wat de rol van de mentor is en hoe de communicatie met hem of haar verloopt. De mentor voert gesprekken met de klas en met individuele leerlingen, houdt contact met de teamleider over de klas en is betrokken bij de inzet van begeleiding. Het uitgangspunt is dat leerlingen in de 7e en 8e klas dezelfde mentor houden en in de 9e een andere mentor krijgen die tot het laatste jaar mentor blijft.

  Leerling-mentoren
  Leerling-mentoren helpen de jonge leerlingen hun weg te vinden in “de grote school”. Ze verlagen de drempel om vragen te stellen of ondersteuning te zoeken bij alledaagse vragen rond school, maar stellen zich ook belangstellend op door contact te zoeken en te vragen hoe het gaat of hoe een vakantie is geweest.

  Het leerling-mentoraat kan bijdragen aan het saamhorigheidsgevoel van de leerlingen op school. Leerling-mentoren kunnen worden ingezet bij deelname aan activiteiten van de mentorklas (zoals klassenfeesten, klassenuren, uitstapjes). Uiteraard wordt er rekening gehouden met het rooster en de werkdruk van de leerling-mentoren.

  De taken van de leerling-mentoren en de vertrouwensleerlingen (zie onder) zijn gescheiden. Bij het leerling-mentoraat gaat het om ‘leuke’, informele contacten en nadrukkelijk niet om de begeleiding van leerlingen bij (persoonlijke) problemen.

  Vertrouwensleerlingen
  De functie van vertrouwensleerling is een laagdrempelige hulpverlenings-voorziening voor medeleerlingen met problemen. Daarnaast kunnen vertrouwensleerlingen signalen opvangen rond probleemgedrag, zoals pesten en intimidatie. Vertrouwensleerlingen zijn medeleerlingen bij wie je je verhaal kwijt kunt. Zij vormen een klankbord voor leerlingen in het proces om zelfredzaam te worden. Vertrouwensleerlingen worden voorbereid op deze taak door middel van een training, waarbij de inhoud van de taak wordt toegelicht en gesprekstechnieken worden geoefend. Om te voorkomen dat de vertrouwensleerlingen te zwaar belast worden met de problematiek van medeleerlingen, zijn er bijeenkomsten met de vertrouwensleerkracht. Deze bijeenkomsten zijn uiteraard vertrouwelijk; namen van leerlingen worden hier niet genoemd.

  Decanaat
  De decanen van het Marecollege coördineren de begeleiding van de leerlingen bij de oriëntatie op studie en beroep.

  Zowel in vwo, havo en vmbo-tl wordt een passend programma aangeboden van Loopbaan oriëntatie- en begeleiding (LOB), waarin de leerlingen zicht krijgen op werk en beroepen, leren keuzes maken en gestimuleerd worden om actief informatie in te winnen, netwerken te gebruiken en te onderzoeken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden.

  Kurzweil
  Wat en voor wie?
  Kurzweil is een computerprogramma dat tekst voorleest voor leerlingen met dyslexie. Op het Marecollege komen leerlingen met een zware vorm van dyslexie en met een aanbeveling voor audio-ondersteuning in de dyslexie-verklaring daarvoor in aanmerking. Nieuwe Kurzweil-leerlingen mogen in overleg beginnen vanaf klas 8. Leerlingen die op de basisschool met Kurzweil zijn gestart, mogen al in klas 7 beginnen.

  Waarom?
  Dyslexie wordt gezien als een probleem in klank-teken-koppeling. Bij klank-gevoelige mensen kan voorlezen helpen met spellen en/of op tempo lezen. Omdat je met Kurzweil zowel leest als luistert, gaat de leesvaardigheid er door vooruit (remediërende werking).

  Digitale boeken
  Digitale boeken voor gebruik in Kurzweil zijn in de meeste gevallen te bestellen bij www.dedicon.nl. Ouders maken daar een persoonlijke account aan, bestellen de boeken en betalen ze. Achteraf worden de kosten door school vergoed. Kurzweil kan verder alle e-books voorlezen, eventueel op de iPad.

  Training
  Voor dat leerlingen met Kurzweil beginnen is het fijn als ze samen met een ouder een korte training volgen. Dat kan via orthopedagogisch bureau Quadraat (http://quadraat-leiden.nl/) of via de leverancier van Kurzweil, Lexima (www.lexima.nl). Verder volgen beginnende Kurzweil-leerlingen verplicht 6 weken lang twee maal per week Kurzweil-huiswerkbegeleiding op school. Voor Kurzweil-ouders wordt er eenmaal per jaar een ouderavond georganiseerd. Aan geïnteresseerden wordt er voorafgaand aan de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar Kurzweil-voorlichting gegeven.

  Nadelen
  Het gebruik van Kurzweil vraagt veel van leerling, ouders en docenten. Je moet kunnen typen, documenten kunnen ordenen en opslaan, een laptop en koptelefoon meenemen en verzorgen, de studeerfuncties van het programma aanleren (bv hoe je handig samenvattingen en mp3-bestanden kunt maken zonder zelf te typen). Verder zijn software en apparatuur kwetsbaar en moeten programma en boeken worden aangevraagd en geïnstalleerd. Tenslotte kost het faciliteren van Kurzweil in de les en het aanleveren van digitale toetsen docenten veel werk. Dat doen we graag, maar de leerling moet er wel echt baat bij hebben.

  Kosten
  Het Marecollege is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801. Vanuit deze stichting kunnen wij een Kurzweil-inlogcode goedkoop verhuren voor € 60,- per schooljaar. Ter vergelijking: in augustus 2017 was de winkelprijs voor Kurzweil € 995,00 koop of € 29,50 huur per maand voor een eenjarig abonnement.
  Met de huiswerkbegeleiding erbij zijn de kosten voor het eerste Kurzweil-schooljaar € 150,-. Via Lexima (www.lexima.nl) is een gratis demo-versie te verkrijgen voor wie eerst eens even wil oefenen.

  Contact
  Als u geïnteresseerd bent in Kuzrweil voor uw kind, dan kunt u dat het beste eerst bespreken met de mentor of met Mw. Klarenbeek, de dyslexie-coach (klarenbeek@marecollege.nl). Kurzweil-coördinator Amaranth Feuth is daarna te bereiken via kurzweil@marecollege.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op school.

  Veiligheidsplan
  Het Marecollege heeft een Veiligheidsplan waarin alle procedures, voorschriften, afspraken en instructies m.b.t. de fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers opgenomen zijn. Het Veiligheidsplan is te hier te lezen.

  Klik op de link om het volledige school ondersteuningsprofiel te bekijken: school ondersteuningsprofiel

  Marecollege maakt gebruik van Kurzweil, voor meer informatie over deze toepassing klik hier.