• Medezeggenschapsraad

  Het is van belang dat de diverse geledingen (leerlingen, personeelsleden en ouders) op het Marecollege over bepaalde zaken kunnen adviseren of meebeslissen. De medezeggenschap is onderverdeeld in twee stukken. Het Marecollege heeft een eigen vestigings Medezeggenschapsraad (vMR). Daarnaast is er voor zaken van overkoepelend belang de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (MR), waarin naast het Marecollege ook de twee scholen van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland in Rotterdam en Den Haag zijn vertegenwoordigd.

  De medezeggenschap op scholen is geregeld volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vMR is bevoegd om alle aangelegenheden betreffende de school te bespreken, daarover voorstellen te doen en zijn standpunten kenbaar te maken aan het bestuur. In een aantal specifieke zaken moet de rector instemming vragen of advies hebben ingewonnen van de vMR voordat een besluit van kracht kan worden. ‘Instemming’ is vereist bij o.a. wijzigingen in de grondslag en de doelstellingen van de school en in het formatieplan, wijzigingen in het beleid van de school met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel, wijziging in de vrijwillige ouderbijdrage, of andere ingrijpende wijzigingen. ‘Advies’ is vereist bij o.a. wijziging van het leerplan, vaststelling van het lesrooster, vaststelling van financieel beleid, wel of niet meedoen aan projecten/experimenten, wijziging van de schoolorganisatie, wijziging taakverdeling binnen de schoolleiding, aanstelling of ontslag van de schoolleiding, regeling van de vakantie.

  De vMR bestaat uit 8 leden: 2 ouders, 2 leerlingen en 4 personeelsleden, waarvan 1 personeelslid namens het onderwijsondersteunend personeel wordt gekozen.

  Leden worden voor 3 jaar gekozen, met uitzondering van de leerlingen; die nemen voor 2 jaar zitting. Zodra er een vacature ontstaat kan er een verkiezing worden uitgeschreven. In ieder geval wordt een vacature in de oudergeleding gemeld in de nieuwsbrief van het Marecollege.

  De vMR vergadert ongeveer 6 keer per jaar in Leiden. De vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor leerlingen, ouders/verzorgers van leerlingen en personeel van school. Van de vergaderingen van de MR wordt een verslag gemaakt dat op de website van het Marecollege wordt gepubliceerd. De gemeenschappelijke MR vergadert ongeveer drie keer per jaar op een van de drie schoollocaties.

  De vMR-leden vertegenwoordigen allemaal een achterban. Mocht u van bepaalde zaken willen weten wat het standpunt van de vMR is, of vindt u dat een onderwerp in de vMR aan de orde zou moeten komen, dan kunt u contact opnemen via de secretaris: vmr@marecollege.nl
  De ouders zijn ook apart te benaderen via onderstaande emailadressen.

  Voor 2018 / 2019 hebben zitting in de vMR:
  Leerlingen: Sophie Kroese en Kira Zee
  Ouders: Mariëtte van den Berg-van Wijlen (voorzitter vMR): (mariette@vanwijlen.nl) en Richard Roza (Roza_Richard@Allergan.com)
  Onderwijs ondersteunend personeel: Marco David
  Docenten: Annette Vonk (secretaris vMR, docent middenbouw), Zoë van Mansfeld (docent maatschappijleer) en Antonio Chavez (docent euritmie)

  De vergaderdata van de vMR schooljaar 2018-2019 van 18.30-20.00 uur
  20 september
  5 november
  6 december
  7 februari
  11 april
  23 mei
  4 juli
  --
  Documenten
  Wilt u de notulen van de vMR vergadering lezen, kunt u een mail naar vmr@marecollege.nl sturen met het verzoek om toezending.

  Eén a twee weken voor elke vMR vergadering zal de agenda op de site geplaatst worden, zodat u op de hoogte bent van de te bespreken onderwerpen.

  Jaarverslag vMR Leiden 2017-2018
  Jaarverslag vMR Leiden 2016-2017

  Huish reglement vMR van ZWN

  (vestigings)medezeggenschapsreglement ZWN