• Wat doet de klassenouder?

  Algemeen:
  Signalen vanuit ouders doorgeven aan school (mentor en/of schoolleiding). 
  Contactpersoon zijn tussen mentor(en) en ouders van de betreffende klas. 

  Functie m.b.t. ouderavonden:
  Verspreid over het schooljaar zijn er ouderavonden per jaargang. Van een ouderavond is een deel altijd plenair in de aula, samen met de andere klassen. Het tweede gedeelte van de ouderavond is in de klas, met de eigen mentor(en) van de klas. De mentor zit dit gedeelte van de ouderavond voor. T.a.v. het tweede gedeelte vervult de klassenouder de volgende praktische taken:
  - Voorbereiden van de ouderavond 
  - mailtje naar ouders rondsturen of er punten zijn die besproken moeten worden. De klassenouder verzamelt met behulp van de mentor de emailadressen.
  - samen met de mentor voorbereiden van de agendapunten voor de ouderavond, afspreken wie op de vragen ingaat en hoe iets besproken wordt.
   
  Tijdens de ouderavond:
  - Mailadressen van de ouders verzamelen en bijhouden
  - Verslagje maken van de ouderavond, terugkoppelen naar de mentor en na akkoord van de mentor rondmailen aan de ouders
  - Eventueel presentielijst laten invullen en aan de mentor geven
   
  Functie m.b.t. klassenouderoverleg (KOO): 
  Drie maal per jaar komen de klassenouders van de verschillende klassen bij elkaar. Tijdens dit overleg zijn aanwezig klassenouders, vertegenwoordigers van VMR en leerlingenraad en de schoolleiding. In dit overleg worden uitsluitend klas-overstijgende zaken door klassenouders ingebracht. Het overleg begint altijd om 19.30 uur en duurt maximaal 1,5 uur. Van het overleg wordt een verslag gemaakt. Omdat er in het overleg soms privacy gevoelige zaken besproken worden, wordt het verslag alleen aan deelnemers van het overleg en alle teamleiders gestuurd.

  Taken van de klassenouder m.b.t. dit klassenouderoverleg zijn:
  - Vooraf, via mail, inventariseren welke punten ouders van de eigen klas ingebracht willen hebben.
  - De ingebrachte punten filteren of deze daadwerkelijk voor het KOO zijn, of wellicht beter op een andere manier afgehandeld kunnen worden. Eventueel vooraf met de mentor overleggen.
  - Terugkoppelen relevante zaken uit het KOO naar de ouders van de eigen klas.
  N.B. Wachten tot een KOO avond is niet nodig, liefst de mentor of teamleider zo snel mogelijk informeren als er iets speelt. 

  Verdere taken:
  - Tussendoor houden de mentor en de klassenouder elkaar, indien nodig, wederzijds op de hoogte van wat er in de klas speelt . 
  - De mentor geeft aan de klassenouder de algemene zaken door die de hele klas aangaan. Deze worden door de klassenouder doorgestuurd naar de oudergroep van de eigen klas. Te denken valt aan bijvoorbeeld luizenalarm, hulpouders zoeken voor uitjes, ziekte en overlijden in de klas. De klassenouder zal contact opnemen met de ouders van de klas en indien nodig coördineren.

  De klassenouder op zijn/haar beurt bespreekt de zaken die de hele klas aangaan, met de mentor. In geval van individuele zaken, zal de klassenouder aan de betreffende ouder aangeven dat het beter is, om direct contact met de mentor/leraar/teamleider op te nemen. Als een zelfde klacht vanuit meerdere ouders/kinderen gehoord wordt, kan de klassenouder dit  wel als signaal oppakken en doorgeven aan de mentor, de teamleider of de conrector/rector. 
   
  - De klassenouder wordt door de mentor op de hoogte gesteld als er in de klas halverwege het schooljaar kinderen instromen van andere scholen. De klassenouder van de betreffende klas neemt contact op met de ‘nieuwe’ ouders.
   
  De overdracht van het klassenouderschap vindt plaats tijdens de eerste vergadering in het nieuwe schooljaar die meestal eind september plaats vindt.