• Disclaimer

  Deze website is door de medewerkers van het Marecollege met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en samengesteld. De verstrekte informatie is puur informatief en kan op ieder moment zonder vooraankondiging worden aangepast of geactualiseerd. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan verstrekte informatie.

  Het Marecollege aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de content van deze website noch voor de websites die gelieerd zijn aan of verwijzen naar de website van het Marecollege.
  Vrijwaring en gebruikersvoorwaarden
Bezoekers aan de websites van het Marecollege dragen zelf verantwoording over de keuze en het gebruik van de aangeboden informatie. De informatie is uitsluitend bestemd voor de bezoeker zelf. Het is bezoekers derhalve niet toegestaan informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.
  Alle op de website van het Marecollege weergegeven content, waaronder wordt verstaan: teksten, foto´s, afbeeldingen, illustraties en ander grafisch materiaal, handelsnamen, beeldmerken en logo’s, zijn in eigendom of in licentie bij het Marecollege en worden beschermd middels auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De auteurrechtelijke- en intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
  Van toepassing is het Nederlands recht.
   
  © Marecollege 2017.