actueel

Stroom, de schoolkrant van het Marecollege

dit wil ik weten

actueel

actueel

Aanmelden schooljaar 2022-2023

dit wil ik weten

Webshop

Bezoek onze webshop!

actueel

Loop virtueel rond door ons gebouw

dit wil ik weten

actueel

Algemene informatie

Absentie melden en extra verlof

Telefonisch afmelden

Ben je ziek of heb je een afspraak bij de dokter, tandarts, therapeut of orthodontist? Laat je ouders je dan van tevoren telefonisch of schriftelijk afmelden bij de receptie. In geval van ziekte graag voor 9.00 uur ’s ochtends. Als je ouders je niet afmelden, geven wij de verzuimde uren door aan Bureau Leerplicht.

Word je ziek op school, meld je dan persoonlijk af bij de receptie. Zij nemen contact op met je ouders. Pas als je ouders toestemming geven, mag je naar huis. Ben je de volgende dag nog niet beter, laat je vader of moeder dan even bellen. De daaropvolgende dagen hoeft er niet dagelijks gebeld te worden, tenzij er een weekend tussen zit. Laat je vader of moeder die maandag dan nog een keer contact opnemen. Bij langdurig of herhaaldelijk ziekteverzuim kan Leerlingzaken contact opnemen met je ouders en hen in contact brengen met onze GGD-arts.

Ongeoorloofd verzuim

Als Leerlingzaken vaststelt dat je spijbelt, krijgen je ouders een schriftelijke waarschuwing. Spijbel je een tweede keer, krijgen ze een tweede schriftelijke waarschuwing. Bij de derde keer, word je intern geschorst en maak je van 08:40 tot 16:25 opdrachten op school. Deze procedure is ook van toepassing op het (herhaaldelijk) niet compenseren van te laat komen en het niet compenseren van lesverwijderingen. Volg je instructies van docenten niet op of benader je docenten of medeleerlingen ongepast (schelden, bedreigen), kun je direct geschorst worden.

Let op: Verslapen wordt gezien als als ongeldig verzuim en in Magister geregistreerd als spijbelen.

Extra verlof aanvragen

Ouders kunnen in bepaalde gevallen, zoals het specifieke aard van het beroep of zogenaamde ‘gewichtige omstandigheden’ extra verlof aanvragen. Graag uw verzoek opsturen naar leerlingzaken@marecollege.nl of inleveren bij de receptie.

Veel verlofaanvragen kunnen wij niet honoreren. Voor het opsturen graag controleren of de aanvraag binnen de regels van wet op de leerplicht valt.
Soms vallen ‘gewichtige omstandigheden’ buiten de genoemde kaders. In zulke gevallen leggen wij uw aanvraag  voor aan onze leerplichtambtenaar.

Let op: verlof voor doktersbezoek, tandartsbezoek, therapieën, open dagen, uitvaarten en huwelijken en ander kort verzuim valt hier niet onder. Hierover graag contact opnemen met de receptie via receptie@marecollege.nl.

Schoolregels

Te laat komen

Kom je zonder geldige reden te laat, moet je je de volgende dag om 08:15 melden. Doe je dat niet, moet je je de dag erop al om 08:00 melden. Je hebt de eerste uren geen les? Meld je dan 45 minuten eerder per te laat gekomen of gespijbeld uur.

Strafwerk

Orthopedagoge Astrid Boon schrijft in haar boek “Wie de leerling Liefheeft” uitgebreid over het nut van strafwerk. Ze geeft onder andere aan dat het een consequentie verbindt aan gedrag en dat het de relatie tussen docent en leerling herstelt. Bovendien laat het een leerling nadenken over het eigen gedrag. Om die redenen geloven wij in het belang van strafwerk. De opzet van ons strafwerk vind je hier.

Mobieltjes en andere apparaten

Jouw mobieltje en andere apparaten mag je alleen gebruiken in de kantine en de gangen behalve op woensdag. Want woensdag is contactdag. Op deze dag mogen geen mobieltjes of andere apparaten gebruikt worden anders dan dat de docenten aangeven. Om berichtjes te sturen of iets op te zoeken, niet om foto’s en filmpjes van leraren of andere leerlingen te maken: dat is niet toegestaan. Bellen mag je uitsluitend buiten het schoolgebouw. Houd je je hier niet aan, dan moet je jouw mobieltje of apparaat inleveren en 45 minuten lang een klus doen in het stiltelokaal. Jouw ouders kunnen jou in geval van nood altijd bereiken via de receptie (071 5227333).

Gepaste kleding

Draag gepaste kleding. We bedoelen hiermee dat je je voldoende bedekkend kleedt. In de zomer draag je dus geen badkleding of weinig verhullende t-shirts of korte broeken. Kleed je je niet gepast, dan kun je daarop worden aangesproken en naar huis worden gestuurd.

Huiswerk op orde

Zorg dat je je huiswerk en leermiddelen (boeken, gymkleren, etc.) op orde hebt. Doe je dat niet, spreekt Leerlingzaken je daarop aan. Als het vaker voorkomt, dan nemen wij contact op met je ouders.

Plek binnen de buurt

Onze school staat midden in een woonwijk. Gedraag je dus netjes tegenover de bewoners en ondernemers in de buurt. Zet je fiets in de stalling bij school en gooi afval niet op straat, maar in een vuilnisbak.

Roken

We zijn een rookvrije school. Omdat we niet willen dat jullie de wijk ingaan om te roken, hebben wij een rookplek buiten het schoolterrein ingericht.

Verboden middelen

Het is verboden om dronken of onder invloed van drugs op school te zijn of dergelijke middelen bij je te hebben. Ook energydrankjes zijn niet toegestaan. Wapens en andere gevaarlijke objecten, zoals laserpennen, steekobjecten of vuurwerk worden meteen ingenomen. Heb je dit soort dingen bij, kun je per direct geschorst worden.

Bezwaar maken

Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen een beslissing. Als je het niet eens bent met het inleveren van je mobiel, kun je dat bijvoorbeeld na de les bespreken met de docent. Worden jullie het niet eens, dan kun je terecht bij Leerlingzaken.

Handelen naar eigen inzicht

Niet alle schoolregels en procedures zijn opgenomen in dit overzicht. Bovendien hebben we het recht om regels naar eigen inzicht toe te passen of hiervan af te wijken. Je kunt hierover contact opnemen met Jip de Jong of Vincent van der Hoeven van Leerlingzaken.

Overige reglementen

Op het Marecollege hanteren wij respectregels.
Voor leerlingen is er een online gedragscode.

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Onze ouderbijdrage bestaat uit twee delen: de ‘standaard’ bijdrage voor activiteiten die horen bij de lessen (excursies, schoolreizen) en de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage is van wezenlijk belang om het vrijeschoolonderwijs op onze manier aan te kunnen bieden. Omdat wij een veel bredere ontwikkeling bieden dan een uitsluitend cognitieve, verzorgen we veel ‘extra’s’ die niet door de overheid bekostigd worden. De kunst- en ambachtsvakken waar we zoveel waarde aan hechten, worden bijvoorbeeld grotendeels niet vergoed.

In het schooljaar 2018-2019 hebben we de netto vrijwillige ouderbijdrage van €170.000 onder andere besteed aan:

Ambachtsvakken en beeldende kunsten:
extra lessen in kleine groepen €95.000
Podiumkunsten:
toneel/euritmie in kleine groepen €25.000
Bijdrage vereniging van vrije scholen €10.000
Jaarfeesten en activiteiten €15.000
Koken met leerlingen €15.000
Gebouw:
extra ruimten en voorzieningen €10.000

Overeenkomst De schoolleiding legt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen.

Ouders die een bijdrage betalen, ondertekenen een overeenkomst. Het afgesproken bedrag kan eventueel in maandelijkse termijnen worden voldaan. Om de vrijwillige ouderbijdrage zo haalbaar en solidair mogelijk in te vullen, houden we rekening met inkomensverschillen. Natuurlijk zijn alle kinderen van harte welkom bij ons, ongeacht de hoogte van de vrijwillige bijdrage.

Schoolgids

Ook dit jaar maken we er weer een leuk, inspirerend en leerzaam jaar van. Hoe? Dat lees je in de schoolgids voor het schooljaar 2021-2022.

Klassenouders

Ouderavonden

Klassenouders spelen een belangrijke rol bij de voorbereiding van ouderavonden. Ze inventariseren bij de andere ouders welke punten er besproken moeten worden en stellen samen met de mentor de agendapunten op. Tijdens de ouderavond zelf maken ze een verslag. Dit sturen ze na het akkoord van de mentor naar de ouders.

Klassenouderoverleg

De klassenouders van de verschillende klassen komen drie keer per jaar bij elkaar. Bij dit klassenouderoverleg zijn de schoolleiding en vertegenwoordigers van de VMR en leerlingenraad aanwezig. De klassenouders brengen klas-overstijgende zaken in, die vooraf door ‘hun’ ouders zijn aangedragen. Na het overleg koppelen ze de relevante informatie terug naar de ouders.

Overige taken

Tussen de ouderavonden en overleggen door, houden de mentor en de klassenouder elkaar op de hoogte van wat er in de klas speelt. Belangrijke punten zoals luizenalarm, hulpouders voor uitjes en ziekte of overlijden in de klas, worden door de klassenouder gedeeld met de andere ouders.

Decanaat

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vinden wij erg belangrijk. Wij willen dat jij jouw talenten optimaal kunt ontplooien, zodat je jouw leven op zelfstandige wijze kunt vormgeven. Op die manier kun je later een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Tijdens de loopbaanoriëntatie helpen we jou onderzoeken waar je goed in bent, wat belangrijk voor je is en wat jouw drijfveren zijn. We leren je keuzes maken, netwerken en leren je hoe de arbeidsmarkt eruitziet.

Decanen

Onze decanen zijn verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie. Voor het vmbo zijn dit Reinout van Leeuwen (vleeuwen@marecollege.nl) en Erik Alblas (alblas@marecollege.nl), voor 9 havo/vwo is dit Albert de Bruïne (debruine@marecollege.nl) en voor 10, 11 en 12 havo/vwo is dit Zoë van Mansfeld (vanmansfeld@marecollege.nl).

In de hogere leerjaren begeleiden onze decanen jou bij het vinden van een studie en beroep. Op alle niveaus wordt het ‘’Loopbaanoriëntatie- en begeleiding’’-programma aangeboden. Het helpt je te ontdekken wat je allemaal kunt worden, waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Het leert je bovendien om zelf informatie in te winnen en je eigen netwerk te gebruiken.

Klas 9
In klas 9 (3 havo- vwo) moeten de leerlingen een profiel kiezen.  Op meerdere momenten in het jaar gaan ze hier mee aan de slag.
Tijdens de periode Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding (LOB) wordt de eerste stap gezet in het traject.  In het klassenuur wordt dit traject voortgezet door de mentoren met hulp van de decaan.  Uiteindelijk inventariseert de decaan wat de wensen van de leerlingen zijn.  In een handig boekje staat wat de leerlingen per vak kunnen verwachten in de examenklassen.

Klas 10 en 11 (voorexamenklassen)
In de voorexamenklassen (4h, 4v en 5v) is er vooral aandacht voor de keuze van een vervolgopleiding. Het maken van een keuze is een heel proces. Samen met een gastdocent krijgen de leerlingen meer uitleg over dit proces en worden ze op weg geholpen een keuze te maken. In het klassenuur wordt dit traject voortgezet door de mentoren met hulp van de decaan.

Klas 11 en 12 (examenklassen)

In klas 11 en 12 moeten de leerlingen een keuze maken voor hun vervolgopleiding. Deze keuze moet uiterlijk 1 mei worden gemaakt.  Voor opleidingen met een numerus fixus moet dit al uiterlijk half januari.
Het is dus belangrijk om hier op tijd mee aan de slag te gaan. In het klassenuur is hier aandacht voor olv de mentoren en met hulp van de decaan.  Steeds vaker kiezen leerlingen voor een tussenjaar. Ook voor een zinvolle invulling van je tussenjaar kun je bij de decaan terecht.

Leerlingenraad

Het Marecollege heeft een actieve leerlingenraad. Meer dan eens per maand komen de vertegenwoordigers van alle klassen bij elkaar om te vergaderen. Leerlingen hebben namelijk inspraak op het beleid dat gemaakt wordt op onze school. Om namens “alle” leerlingen te kunnen spreken tijdens de medezeggenschapsraadsvergaderingen moet er informatie verzameld worden in de klassen.

Er zitten naast docenten en ouders twee leerlingen in de medezeggenschapsraad om mee de koers van de school te bepalen.
Regelmatig worden er via de leerlingenraad werkgroepen opgericht om bijvoorbeeld te helpen bij de organisatie van een jaarfeest.

Heb jij een idee om de school leuker of aantrekkelijker te maken zoals schoolkrant, goede doelen acties, een debat organiseren, de leerlingen pauzeruimte aankleden of..? Neem dan contact op met je klassenvertegenwoordiger of direct met de (vice)voorzitters van de leerlingenraad via leerlingenraad@marecollege.nl.

In het leerlingenreglement staan de regels die wij op het Marecollege naleven.

Stappenplan vragen

Voor individuele vragen en zorgen die vanuit leerlingen en ouders worden geuit over schoolzaken kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

Uitgangspunt bij onderstaande stappenplan is dat wij er naar streven dat de leerlingen (met name in de bovenbouw) zelf verantwoordelijk worden voor hun leerproces. Vandaar dat wij leerlingen in eerste instantie zélf actie laten ondernemen, en wel op de volgende manier:

Leerling
De leerling gaat in gesprek  met de betrokken docent. Mochten zij er samen  niet uitkomen, dan gaat de leerling naar zijn mentor. Mocht het probleem met bemiddeling van de mentor niet worden opgelost, dan kan de leerling/mentor naar de teamleider gaan.

Ouders
Als het probleem daarna voor de leerling nog steeds niet naar tevredenheid is opgelost, kunnen ouders dezelfde route (docent, mentor, teamleider) bewandelen door contact per mail/telefoon te zoeken. Na het eerste mailcontact/telefonisch contact kan er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk gesprek.

Afspraak: na twee gesprekken wordt er een derde persoon ingeschakeld zoals een teamleider of een lid van het ondersteuningsteam.

Route:  docent>mentor>teamleider>rector

Algemene en veelvuldig terugkerende vragen kunnen door de klassenouder worden verzameld en worden besproken met de mentor tijdens de ouderavonden.

Online gedragscode

Het Marecollege heeft een online gedragscode.